ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η παρούσα ιστοσελίδα δημιουργήθηκε εκ μέρους της Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΘΑΝΑΣΟΓΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με έδρα στην Αθήνα (οδός Καραγιώργη Σερβίας αριθ. 4)  e-mail [email protected], (στο εξής η «Εταιρεία») προκειμένου να προσφέρει ενημέρωση και πληροφορίες στους επισκέπτες. Οι σκοποί λειτουργίας της ιστοσελίδας είναι ενημερωτικοί και το περιεχόμενο αυτού δεν αποτελεί νομική συμβουλή, ενώ σε καμία περίπτωση δεν εγκαθιδρύεται σχέση δικηγόρου-πελάτη από τη χρήση του.

Η χρήση της διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι επισκέπτες-χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Διαφορετικά, θα πρέπει να απέχουν από την χρήση του. Σε κάθε περίπτωση, η παραμονή του επισκέπτη-χρήστη στις σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας καθώς και η αξιοποίηση οποιασδήποτε πληροφορίας παρέχεται μέσα από αυτές τις σελίδες συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Σημειώνεται ότι για τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας δεν απαιτείται εγγραφή σε αυτόν και η παροχή ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password).

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να τροποποιηθούν στο μέλλον χωρίς ειδοποίηση. Συνεπώς, το παρόν έγγραφο θα αναφέρει πάντοτε τους εν ισχύ όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.

Η παρούσα ιστοσελίδα λειτουργεί και χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς να είναι δυνατές οποιεσδήποτε τροποποιήσεις και παρεμβάσεις από μη-πιστοποιημένους χρήστες και δίχως την πρότερη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας μόνο εάν είστε άνω των δεκαέξι (16) ετών. Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε κοινό ενηλίκων. Η Εταιρεία δεν συγκεντρώνει ούτε προτίθεται να συγκεντρώσει πληροφορίες από ή σχετικά με παιδιά ηλικίας έως 16 ετών.

 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα προσωπικά δεδομένα που διαθέτουν οι επισκέπτες-χρήστες της παρούσας ιστοσελίδας συλλέγονται και επεξεργάζονται από την Εταιρεία επί τη βάσει της συναίνεσης που παρείχαν οι πρώτοι με τη χρήση της ιστοσελίδας και σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας.

 1. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΡΙΤΩΝ

Μέσω της παρούσας ιστοσελίδας, μπορεί να καθίσταται δυνατή η διασύνδεση, μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners με τρίτες ιστοσελίδες, οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι επισκέπτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών.

 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Με εξαίρεση συγκεκριμένα δικαιώματα τρίτων (πνευματικά και άλλα), όπως αναφέρονται ανωτέρω υπό 3, όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στην παρούσα ιστοσελιδα (ενδεικτικά: ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, ο κώδικας κατασκευής της, σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική εμπορική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό απαγορεύεται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε xρήστη, αν δε ληφθεί πρωτύτερα η έγγραφη άδεια της Εταιρείας. Κατ’ εξαίρεση, η Εταιρεία εξουσιοδοτεί τους χρήστες να αντιγράψουν και να εκτυπώσουν αποσπάσματα ή έγγραφα από την ιστοσελίδα (εκτός όσον αφορά περιεχόμενο που κατέχεται από τρίτο πρόσωπο και έχει καθοριστεί ως τέτοιο) για αποκλειστικά προσωπική χρήση από την πλευρά τους, δεδομένου ότι κάθε αντίγραφο ή απόσπασμα των εγγράφων αυτών ή των σελίδων που αποκτάται διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλες ανακοινώσεις ιδιοκτησίας και κάθε αποποίηση που εμπεριέχεται σε αυτές.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ-ΧΡΗΣΤΩΝ

Οι επισκέπτες-χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση της παρούσης ιστοσελίδας, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι επισκέπτες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση της παρούσας ιστοσελίδας για:

α) Να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.

β) Να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που

i) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας),
ii) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό),
iii) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη,
iv) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

γ) Να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου, να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο ή οποιοδήποτε υπηρεσία στεγάζεται στο δίκτυο της Εταιρείας, ή να παρακάμπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από αυτούς.

δ) Να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.

ε) Να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον παρόντα δικτυακό τόπο.
Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας, οι επισκέπτες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την Εταιρεία για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.

 1. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η Εταιρεία δεν φέρει, έναντι των χρηστών, ευθύνη, για τυχόν διαρροή των προσωπικών τους δεδομένων ή για οποιαδήποτε άλλη ζημία προκύψει λόγω χρήσης εκ μέρους τους, μέσα από της σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου, προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων.

Ομοίως, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την οποιαδήποτε διακοπή των υπηρεσιών της ιστοσελίδας λόγω βλάβης ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ακόμα, η Εταιρεία δεν εγγυάται την ανυπαρξία ιών ή άλλων επιζήμιων για τους χρήστες δεδομένων τόσο στους διακομιστές (servers), όσο και σε τρίτους συγγενικούς ή μη ιστότοπους.

Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση, άμεση ή έμμεση, ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας θα είναι πάντοτε επίκαιρο, ασφαλές, χωρίς σφάλματα, θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των χρηστών και ότι τα αποτελέσματα που θα προέλθουν από την χρήση της θα είναι αξιόπιστα, ακριβή και χωρίς σφάλματα.

Σαν αποτέλεσμα των συνεχών εξελίξεων, οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την ιστοσελίδα μπορεί να μην είναι πάντοτε πλήρως ενημερωμένες και, για το λόγο αυτό, οι πληροφορίες αυτές παρέχονται σε βάση «ΩΣ ΕΧΕΙ» και «ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ». Η χρήση των πληροφοριών που λαμβάνονται ή αποθηκεύονται από ή μέσω της ιστοσελίδας έγκειται αποκλειστικά στην κρίση και αποτελεί ευθύνη του χρήστη. Ο χρήστης αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου.

Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας δεν παρέχει νομικές συμβουλές, ούτε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως βάση για οποιαδήποτε απόφαση ή ενέργεια.

 1. ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

Στην παρούσα ιστοσελίδα γίνεται χρήση session cookies για την αναγνώριση της ταυτότητας του επισκέπτη. Τα session cookies είναι μικρά κομάτια κώδικα που αποθηκεύονται στη μνήμη του υπολογιστή του επισκέπτη, δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του και χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες και (ενίοτε) για στατιστικούς λόγους, προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του παρόντος δικτυακού τόπου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing. O επισκέπτης μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή του, ώστε να μην λαμβάνει session cookies, είτε συνολικά, είτε κατά περίπτωση. Σε τέτοια περίπτωση ο επισκέπτης δεν θα μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Συγκεκριμένα, τα cookies που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν στις εξής κατηγορίες:

 • Τα τεχνικά απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας μας, καθώς σας επιτρέπουν να περιηγείστε και να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική ταυτότητα του χρήστη.
 • Τα cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιoύν οι χρήστες της ιστοσελίδας μας. Αυτά τα cookies συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες, που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μιας ιστοσελίδας.
 • Τα cookiesτρίτων μερών χρησιμοποιούνται, ώστε να καταστεί εφικτή η χρήση άλλων δικτυακών τόπων, όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το You Tube κ.α. Με τη συνδρομή των εν λόγω cookies επιτυγχάνεται πιο βελτιωμένη χρήση του  από τους χρήστες.

Εάν δεν επιθυμείτε την χρήση cookies μπορείτε να ενεργοποιήσετε, να απενεργοποιήσετε ή και να σβήσετε εντελώς τα cookies μέσα από τις επιλογές ρύθμισης στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Βέβαια, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι εάν επιλέξετε απενεργοποίηση των cookies, ορισμένα μέρη της ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς.

 1. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και κάθε τροποποίησή τους διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα καθ’ ύλη δικαστήρια της Αθήνας.

 1. ΓΕΝΙΚΑ

Οι Όροι αυτοί ερμηνεύονται σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία.

Εάν οποιοδήποτε άρθρο των παραπάνω όρων θεωρείται ως μη εφαρμόσιμο, δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής των υπόλοιπων όρων.

Οι Όροι αυτοί αντιπροσωπεύουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του κάθε χρήστη και της Εταιρείας και διέπει την πρόσβαση και την χρήση της ιστοσελίδας από την πλευρά των χρηστών. Οι Όροι αυτοί υπερισχύουν κάθε άλλης γραπτής συμφωνίας μεταξύ του κάθε χρήστη και της Εταιρείας σε σχέση με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας.